Hvem gør hvad

  De forskellige valgte poster i menighedsrådet

   Formand og Næstformand

Billede af scrabble

Formanden for menighedsrådet leder møderne, heri forhandlinger og afstemninger og skal sikre at beslutningerne bliver udført.

Imellem møderne træffer formanden beslutninger som ikke kan udsættes til næste møde, og tager emnerne op på næste menighedsrådsmøde.

Formanden underskriver - sammen med en valgt person mere - dokumenter om køb og salg af fast ejendom samt lån Formanden menighedsrådets primære "ambassadør".

Næstformanden træder til, hvis formanden ikke har mulighed for at udføre sine opgaver. 

Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen.

 

   Kontaktperson

Billede af sten stablet ovenpå hinanden

Menighedsrådet vælger en kontaktpersonen for et år ad gangen og opgaverne bliver fastsat af menighedsrådet.

Kontaktpersonen varetager arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken - dog ikke overfor præsterne - bl.a. MUS-samtaler og planlægning af ferie og fridage samt sparing omkring arbejdsopgaverne og arbejdsforholdene. Opgaverne kan desuden bestå i at:

- indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder mindst en gang årligt.

- opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning.

- sørge for at ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte.

- antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet.

 

 

   Kassér

Billede af gammel sparegris

Kassererens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt og kan bestå af følgende opgaver og beføjelser:

- føre - på menighedsrådets - vegne tilsyn med at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt.

- føre tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted efter gældende regler og i rette til.

- foretage kvartalsvis rapportering til menighedsrådet/præstegårdsudvalget, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet.

- deltage i udarbejdelsen af årsbudgettet.

- deltager i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning.

- forelægge årsregnskabet for menighedsrådet.

 

 

 

   Kirkeværge

Billede af kirkens alter

Kirkeværgen tager vare på den kulturhistoriske kulturinstitution som Vor Frelsers Kirke er 

Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

- føre tilsyn med kirken og anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet.

- gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen – og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner.

- anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed.

- ajourføre kirkens forsikringer.

- tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer og ombygninger. Ved større vedligeholdelsesprojekter er det ofte kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkere.

- menighedsrådet vælger en kirkeværge for 1 år ad gangen.

 

 

 

   Menigt medlem 

Billede af de tre aber der hverken ser, hører eller taler

Som menigt medlem er man med i diskussionerne, idéudviklingen og beslutningstagningen omkring de aktuelle emner på menighedsrådsmøde. Man er fri til at tage initiativer og byde ind med punkter på dagsordnen - alt i forhold til visionen, driften og de daglige aktiviteter i kirken, og man kan på den måde være med til at præge det, man brænder for i kirken. 

Der er mange forskellige udvalg man kan sidde i: musikudvalg, museumsudvalg, menighedsplejen, aktivitetsudvalg, kunstudvalg, kirke- sogneudvalg, Getsemane-kirkeudvalg, kirkegårdsbestyrelsen, forretningsudvalg, liturgiudvalg. Læs mere om udvalgene her